Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat
Các bài đã đăng