Về việc di dời sà lan Trường Lộc 89 (NĐ 2341) bị đắm; chấm dứt hoạt động phao báo hiệu S2 và báo hiệu hàng hải AIS ''ảo'' khống chế vị trí sà lan Trường Lộc 89 (NĐ 2341) bị đắm tại khu vực kênh đào Đình Vũ đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Sáu, 13/08/2021, 11:41 GMT+7

HPG-81-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Sà lan Trường Lộc 89 (NĐ 2341) bị đắm tại vị trí có tọa độ:

Mô tả

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi sà lan

20°50'57.2"

106°45'36.9"

20°50'53.6"

106°45'43.7"

Ca bin sà lan

20°50'58.4"

106°45'36.1"

20°50'54.8"

106°45'42.9"

 

đã được di dời.

2. Phao báo hiệu S2 và báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí sà lan Trường Lộc 89 (NĐ 2341) bị đắm tại khu vực kênh đào Đình Vũ đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 13/8/2021.

Thông báo hàng hải số 222(P)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/8/2021, số 223(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/8/2021 và số 224(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/8/2021 không còn hiệu lực./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)