Về thông số kỹ thuật của vùng nước, vùng quay tàu trước bến cảng Hải An

Thứ Hai, 05/07/2021, 11:24 GMT+7

HPG - 68- 2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0207/HA ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước, vùng quay tàu trước bến cảng Hải An, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ" như sau:

1.     Vùng nước trước bến

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B’

20°51'05.8"

106°45'00.1"

20°51'02.2"

106°45'06.8"

C

20°51'01.4"

106°45'11.7"

20°50'57.8"

106°45'18.4"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

         Độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

2.     Vùng đậu tàu

       Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B

 20°51'04.5"

 106°45'00.7"

 20°51'00.9"

 106°45'07.4"

C’

 20°51'00.8"

 106°45'10.3"

 20°50'57.2"

 106°45'17.1"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

         Độ sâu đạt: 8.9m (tám mét chín).

3.     Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 230m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'05.1"

106°45'06.6"

20°51'01.5"

106°45'13.4"

 

Độ sâu đạt: 7.0m (bảy mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)