Dự báo ngư trường khai thác nghề Rê tháng 4/2021

1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực giữa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 – 70kg/lưới)

+ Khu vực ngoài khơi Huế, có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực ngoài khơi Đà Nẵng – Quảng Nam, có vĩ độ bắc từ 15o30’N – 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực ven bờ biển từ  Quảng Ngãi – Khánh Hòa, có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực đảo Phú Quý, có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 11o00’N và kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 9o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực đảo Côn Sơn, có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 9o00’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 07o30’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 07o00’N và kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

4. Vùng biển Tây Nam bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới): Không xuất hiện

      - Khu vực có khả năng khai thác trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực đảo Thổ Chu, có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 103o00’E - 104o30’E.