Dự báo ngư trường khai thác nghề Vây tháng 12/2020

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực ngoài khơi cửa Ba Lạt, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực phía đông Hòn Mắt, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực ngoài khơi Thanh Hóa – Nghệ An, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực giữa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và GiữaBiển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực ven bờ Khánh Hòa, có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 13o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực ven bờ Ninh Thuận ra ngoài khơi, có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 13o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o30’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực đảo Phú Quý, có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực phía đông và đông bắc đảo Côn Sơn, có vĩ độ bắc từ 8o30’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực phía nam đảo Côn Sơn, có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E – 106o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 09o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.