Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 12/2020 (P2)

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 114o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 15o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 15o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 112o30’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

Không xuất hiện

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ – 6o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’ – 7o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’ – 7o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.