Về hoạt động thi công nạo vét đoạn Kênh Cái Tráp thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020

Thứ Bảy, 07/11/2020, 17:00 GMT+7

HPG-130-2020

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Kênh Cái Tráp

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 29/07_HP-2020/LD ngày 06/11/2020 của Liên danh Mỹ Dung – Thi công Cơ giới và các văn bản số 1866/CVHHHP-PC ngày 24/10/2020; số 1930/CVHHHP-PC ngày 03/11/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công nạo vét đoạn Kênh Cái Tráp thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét: Đoạn luồng kênh Cái Tráp - luồng hàng hải Hải Phòng.

2. Thời gian dự kiến:

Từ ngày 07/11/2020 đến 31/12/2020.

3. Phương tiện thi công

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Mỹ Dung 12

SG 6530

Máy đào gầu dây

2

Mỹ Dung 11

SG 6551

Máy đào gầu dây

3

Mỹ Dung 01

SG 7511

Sà lan tự hành

4

Mỹ Dung 6

SG 7671

Sà lan tự hành

5

Mỹ Dung 9

SG 8134

Sà lan tự hành

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./. 

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 529