Công ty VISHIPEL tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

(Vishipel) – Ngày 18/09/2020, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020...
Các bài đã đăng