Về thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

Thứ Năm, 23/07/2020, 14:25 GMT+7

BĐH – 07 – 2020.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 782/BC-XNKSHHMN ngày 21/7/2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ NTNV.QN_2007_01 đến NTNV.QN_2007_05, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 7/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1.     Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 11m.

2.     Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 300m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tâm vũng quay trở tàu

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“O”

13o46’44,7”N

109o14’52,0”E

13o46’41,0”N

109o14’58,5”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các đáy cá di động và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 514