Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước

Thứ Hai, 22/06/2020, 08:59 GMT+7

HCM – 27 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 120-20/ĐLHP-2020 ngày 17/6/2020 của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1.     Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

N1

10038’39,8” N

106045’02,5” E

10038’36,1” N

106045’08,9” E

N2

10038’37,7” N

106045’07,9” E

10038’34,1” N

106045’14,4” E

N3

10038’38,6” N

106045’09,0” E

10038’34,9” N

106045’15,5” E

N4

10038’41,1” N

106045’02,2” E

10038’37,4” N

106045’08,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m.

2.     Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

N3

10038’38,6” N

106045’09,0” E

10038’34,9” N

106045’15,5” E

N4

10038’41,1” N

106045’02,2” E

10038’37,4” N

106045’08,7” E

N5

10038’44,4” N

106045’01,7” E

10038’40,8” N

106045’08,1” E

N6

10038’40,6” N

106045’11,4” E

10038’36,9” N

106045’17,9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,8m.

3.     Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu DLHP0620 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu DLHPRQ0620 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước (1)./.

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Trang 1 / 504