Về khu vực thi công công trình nạo vét khu vực trước bến cảng PETEC Hải Phòng

Thứ Năm, 02/01/2020, 11:23 GMT+7

HPG-01-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 14/XNHP ngày 02/01/2020 của Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng; Văn bản chấ p thuận phương tiện hoạt động thi công số 2018/CVHHHP-TTr ngày 25/12/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu vực trước bến cảng PETEC Hải Phòng như sau:

  1. Khu vực thi công

- Khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng PETEC Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'09.8"

106°44'47.3"

20°51'06.2"

106°44'54.1"

B

20°51'07.2"

106°44'51.4"

20°51'03.6"

106°44'58.2"

C

20°51'07.0"

106°44'54.5"

20°51'03.4"

106°45'01.3"

D

20°51'12.4"

106°44'46.0"

20°51'08.8"

106°44'52.8"

E

20°51'11.0"

106°44'48.2"

20°51'07.4"

106°44'55.0"

F

20°51'08.6"

106°44'51.9"

20°51'05.0"

106°44'58.7"

G

20°51'07.4"

106°44'51.1"

20°51'03.8"

106°44'57.8"

- Khu vực hố trung chuyển được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'55.4"

106°37'36.4"

20°52'51.8"

106°37'43.1"

B

20°52'56.7"

106°37'36.6"

20°52'53.1"

106°37'43.4"

C

20°52'57.5"

106°37'32.6"

20°52'53.9"

106°37'39.4"

D

20°52'56.2"

106°37'32.3"

20°52'52.6"

106°37'39.1"

         2. Thời gian thi công: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 25/01/2020

         3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  3783

Tàu đặt cẩu

2

HP 5156

Tàu hút

3

HP 4412

Sà lan

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)