Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ Vịnh Bắc Bộ tháng 11/2019

- Ngư trường có khả năng khai thác cao (> 200kg/km2)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o00’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác trung bình (100-200 kg/km2)

+ Khu vực ven bờ Hải Phòng, có vĩ độ bắc từ 20o30’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực phía nam đảo Long Châu, có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 20o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E.

+ Khu vực ven bờ Thanh Hóa, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực phía nam đảo Bạch Long Vĩ, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực ven bờ Quảng Bình, có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o30’N – 18o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

- Ngư trường có khả năng khai thác thấp (50-100 kg/km2)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 20o00’N – 21o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 17o00’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)