Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 10/2019

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

Không xuất hiện

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ - 16o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 115o00’E.

2. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ - 8o30’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

 - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)