Về khu vực thi công công trình nạo vét luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến thuộc dự án bến số 03 - Cảng Chân Mây

Thứ Sáu, 06/09/2019, 14:54 GMT+7

HUE - 15 - 2019

    Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân  Mây

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0409/ĐĐ-HHH ngày 04/9/2019 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Các văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 309/CVHHTTH-PC ngày 19/3/2019, số 524/CVHHTTH-PC ngày 07/5/2019 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến thuộc dự án Bến số 03 -Cảng Chân Mây như sau:

        1. Khu vực thi công:

        Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

M1

 16°19'44.5"

 108°00'58.9"

 16°19'40.8"

 108°01'05.5"

M2

 16°19'35.7"

 108°00'58.9"

 16°19'32.0"

 108°01'05.5"

KN2

 16°19'32.8"

 108°00'55.8"

 16°19'29.1"

 108°01'02.4"

KN5

 16°19'34.0"

 108°00'50.2"

 16°19'30.4"

 108°00'56.8"

A9

 16°19'35.7"

 108°00'48.2"

 16°19'32.0"

 108°00'54.8"

A8

 16°19'37.6"

 108°00'46.8"

 16°19'33.9"

 108°00'53.4"

A7

 16°19'39.2"

 108°00'46.9"

 16°19'35.5"

 108°00'53.5"

A6

 16°19'52.8"

 108°00'25.2"

 16°19'49.1"

 108°00'31.8"

KN4-BS2

 16°19'52.7"

 108°00'36.7"

 16°19'49.0"

 108°00'43.3"

KN2-BS2

 16°19'44.6"

 108°00'45.0"

 16°19'40.9"

 108°00'51.6"

2. Thời gian thi công: từ ngày 06/9/2019 đến ngày 30/12/2019

3. Các phương tiện tham gia thi công

TT

Số đăng ký

Tên phương tiện

1

LA-06617

Tàu hút

2

SG8606

3

LA-04408

Tàu kéo

4

LA-07442

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508