Về khu vực thi công công trình thuộc dự án nạo vét hố trung chuyển và tiếp nhận vật chất nạo vét vào bãi giữa Kênh Hà Nam và Kênh Cái Tráp

Thứ Năm, 05/09/2019, 14:46 GMT+7

HPG-88-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Kênh Cái Tráp

        Căn cứ văn bản số 2908/2019/CV-BT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Công ty TNHH Bình Thành về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình thuộc Dự án Nạo vét hố trung chuyển và tiếp nhận vật chất nạo vét vào bãi giữa kênh Hà Nam và kênh Cái Tráp; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình thuộc Dự án Nạo vét hố trung chuyển và tiếp nhận vật chất nạo vét vào bãi giữa kênh Hà Nam và kênh Cái Tráp như sau:

1. Khu vực thi công:

a. Khu vực hố trung chuyển:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°49'23.1"

 106°51'09.3"

 20°49'19.5"

 106°51'16.0"

B

 20°49'23.4"

 106°51'11.0"

 20°49'19.8"

 106°51'17.7"

C

 20°49'26.0"

 106°51'10.4"

 20°49'22.4"

 106°51'17.2"

D

 20°49'25.6"

 106°51'08.7"

 20°49'22.1"

 106°51'15.5"

 b. Khu vực luồng dẫn vào hố trung chuyển:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

C

 20°49'26.0"

 106°51'10.4"

 20°49'22.4"

 106°51'17.2"

D

 20°49'25.6"

 106°51'08.7"

 20°49'22.1"

 106°51'15.5"

E

 20°49'29.4"

 106°51'09.4"

 20°49'25.8"

 106°51'16.1"

F

 20°49'29.2"

 106°51'08.3"

 20°49'25.6"

 106°51'15.1"

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 30/9/2019;
3. Phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Chủng loại

1

HP  4619

Tàu hút


HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.