Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

Thứ Hai, 12/08/2019, 13:59 GMT+7

HCM - 33 - 2019.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 322/CRQ_TBHH ngày 02/8/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi, độ sâu khu nước trước bến cảng Rau Quả, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1019/BC-XNKSHHMN, bình đồ độ sâu  ký hiệu CRQ_1908 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 1 của khu nước trước bến cảng Rau Quả được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên Điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

10°44’34,2’’N

106°44’32,6’’E

10°44’30,6’’N

106°44’39,0’’E

B

10°44’36,3’’N

106°44’31,6’’E

10°44’32,6’’N

106°44’38,0’’E

B1

10°44’36,8’’N

106°44’31,3’’E

10°44’33,2’’N

106°44’37,7’’E

D1

10°44’37,6’’N

106°44’33,1’’E

10°44’34,0’’N

106°44’39,5’’E

E

10°44’37,1’’N

106°44’33,3’’E

10°44’33,5’’N

106°44’39,7’’E

F

10°44’35,5’’N

106°44’35,1’’E

10°44’31,9’’N

106°44’41,5’’E

  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 2.9m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 2 của khu nước trước bến cảng Rau Quả được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên Điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

10°44’36,8’’N

106°44’31,3’’E

10°44’33,2’’N

106°44’37,7’’E

C

10°44’42,2’’N

106°44’28,7’’E

10°44’38,5’’N

106°44’35,1’’E

D

10°44’43,1’’N

106°44’30,6’’E

10°44’39,5’’N

106°44’37,0’’E

D1

10°44’37,6’’N

106°44’33,1’’E

10°44’34,0’’N

106°44’39,5’’E

  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 7.1m trở lên.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )