Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu âu đậu tàu, sàn nâng nhà máy đóng tàu Damen – Sông Cấm

Thứ Hai, 05/08/2019, 08:07 GMT+7

HPG-69-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

       

      Căn cứ văn bản số 127/CV-DSCS ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cấm; Các văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1097/CVHHHP-PC ngày 27/6/2019 và số 1192/CVHHHP-PC ngày 12/7/2019 văn bản của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu âu đậu tàu, sàn nâng Nhà máy đóng tàu Damen – Sông Cấm như sau:

        1. Khu vực thi công

        - Khu vực thi công công trình nạo vét duy tu âu đậu tàu, sàn nâng Nhà máy đóng tàu Damen – Sông Cấm được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°53'03.5"

 106°37'50.1"

 20°52'59.9"

 106°37'56.9"

B

 20°53'04.0"

 106°38'00.5"

 20°53'00.4"

 106°38'07.3"

C

 20°52'58.4"

 106°38'00.9"

 20°52'54.8"

 106°38'07.6"

D

 20°52'57.9"

 106°37'50.4"

 20°52'54.3"

 106°37'57.2"

- Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°52'55.4"

106°37'36.4"

20°52'51.8"

106°37'43.1"

2

20°52'56.7"

106°37'36.6"

20°52'53.1"

106°37'43.4"

3

20°52'57.5"

106°37'32.6"

20°52'53.9"

106°37'39.4"

4

20°52'56.2"

106°37'32.3"

20°52'52.6"

106°37'39.1"

 2. Các phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian thi công

1

HP 2483

Ponton

Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 27/8/2019

2

HP 3554

Ponton

3

HP 2384

Tàu xả đáy

Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 12/8/2019

4

HP 5156

Tàu hút

Từ ngày 5/8/2019 đến ngày 27/8/2019

5

Duy Linh 28

Sà lan


HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.