Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 06/08/2019, 07:57 GMT+7

HCM – 31 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 154/CBN-QLDA ngày 31/7/2019 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K15B-1

10045’47,35”N

106043’58,36”E

10045’43,65”N

106044’04,86”E

K15B-2

10045’46,80”N

106043’56,87”E

10045’43,10”N

106044’03,37”E

K15B-3

10045’52,93”N

106043’59,71”E

10045’49,23”N

106044’06,21”E

K15B-4

10045’52,55”N

106044’00,77”E

10045’48,85”N

106044’07,27”E

  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,09m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15C, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

K15C-1

10045’52,55”N

106044’00,77”E

10045’48,85”N

106044’07,27”E

K15C-2

10045’52,93”N

106043’59,71”E

10045’49,23”N

106044’06,21”E

K15C-3

10046’01,83”N

106044’02,38”E

10045’58,13”N

106044’08,88”E

K15C-4

10046’01,52”N

106044’03,46”E

10045’57,82”N

106044’09,96”E

  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,05m.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu CBN.K15B_07.2019; CBN.K15C_07.2019; RQ_CBN.K15B_07.2019; RQ_CBN.K15C_07.2019 tỷ lệ 1/500  do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.