Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu bến phao neo BP2, BP11 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

Thứ Năm, 01/08/2019, 11:10 GMT+7

HCM – 30 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Căn cứ Đơn đề nghị số 116/HT-2019 ngày 30/7/2019 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao BP2, BP11 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo BP2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

10031’55,4” N

107000’03,6” E

10031’51,8” N

107000’10,0” E

B

10031’53,4” N

107000’14,5” E

10031’49,7” N

107000’21,0” E

C

10031’57,7” N

107000’15,4” E

10031’54,0” N

107000’21,8” E

D

10031’59,7” N

107000’04,4” E

10031’56,1” N

107000’10,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 15,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo BP11 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10033’02,6” N

106059’01,4” E

10032’58,9” N

106059’07,9” E

A2

10033’11,4” N

106059’02,9” E

10033’07,8” N

106059’09,3” E

A3

10033’10,9” N

106059’06,3” E

10033’07,2” N

106059’12,7” E

A4

10033’02,0” N

106059’04,8” E

10032’58,4” N

106059’11,3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 13,7m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BP2, BP11 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )