Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết

Thứ Hai, 01/07/2019, 08:42 GMT+7

BTN – 09 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ đơn đề nghị số 90/CV-LD ngày 26/6/2019 của Liên doanh Công ty TNHH thép Trung Nguyên và Công ty KTKS & SXVLXD Trung Nguyên về việc công bố Thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết; Báo cáo kỹ thuật số 875/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu BCPT_1906, tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RA-BCPT_1906, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam khảo sát hoàn thành tháng 6/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10°55’10,2”N

108°06’14,1”E

10°55’06,6”N

108°06’20,5”E

A7

10°55’08,1”N

108°06’12,1”E

10°55’04,4”N

108°06’18,6”E

A8

10°55’07,4”N

108°06’10,0”E

10°55’03,8”N

108°06’16,5”E

A11

10°55’10,9”N

108°06’11,7”E

10°55’07,2”N

108°06’18,2”E

A12

10°55’11,0”N

108°06’12,4”E

10°55’07,3”N

108°06’18,9”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt – 0,9m (trên mực nước số “0 hải đồ”).

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng tiếp giáp với khu nước bến số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A8

10°55’07,4”N

108°06’10,0”E

10°55’03,8”N

108°06’16,5”E

A9

10°55’07,5”N

108°06’07,9”E

10°55’03,8”N

108°06’14,4”E

A10

10°55’10,9”N

108°06’09,0”E

10°55’07,2”N

108°06’15,5”E

A11

10°55’10,9”N

108°06’11,7”E

10°55’07,2”N

108°06’18,2”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt – 0,8m (trên mực nước số “0 hải đồ”).

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )