Về khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng Cảng Flat

Thứ Ba, 25/06/2019, 08:18 GMT+7

HPG-60-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

          Căn cứ Đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2019-028 ngày 20/6/2019 của Công ty TNHH FLAT (Việt Nam);

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Flat như sau:

        1. Khu vực thi công:

        - Khu vực thi công công trình nạo vét xây dựng cảng Flat được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°49'37.7"

106°47'28.7"

20°49'34.1"

106°47'35.5"

B

20°49'42.3"

106°47'21.4"

20°49'38.7"

106°47'28.2"

C

20°49'44.7"

106°47'23.1"

20°49'41.1"

106°47'29.9"

I

20°49'38.2"

106°47'33.4"

20°49'34.7"

106°47'40.1"

- Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

20°47'32.4"

106°46'43.0"

20°47'28.8"

106°46'49.8"

TC2

20°47'34.0"

106°46'45.1"

20°47'30.4"

106°46'51.9"

TC3

20°47'32.5"

106°46'46.4"

20°47'28.9"

106°46'53.2"

TC4

20°47'30.9"

106°46'44.3"

20°47'27.3"

106°46'51.1"

2. Các phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

STT

Tên phương tiện

Chủng loại

Thời gian thi công

1

HP 4350

Ponton

Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 31/7/2019

2

HP 4412

Sà lan

Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 31/7/2019

3

NĐ 2944

4

HP 4202

5

HP 3308

Sà lan

Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 08/7/2019

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )