Về thông số kỹ thuật vùng nước, vùng quay tàu trước bến cảng Hải An

Thứ Năm, 06/06/2019, 14:24 GMT+7

HPG - 52- 2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

       Căn cứ văn bản số 0206-2019/HATS ngày 03/6/2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đề nghị công bố thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến, vùng quay tàu cảng Hải An.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước, vùng quay tàu trước bến cảng Hải An (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

  1. Vùng nước trước bến

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B’

20°51'05.8"

106°45'00.1"

20°51'02.2"

106°45'06.8"

C

20°51'01.4"

106°45'11.7"

20°50'57.8"

106°45'18.4"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

Độ sâu đạt -7,5m (âm bảy mét rưỡi).

2. Vùng đậu tàu

        Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B

 20°51'04.5"

 106°45'00.7"

 20°51'00.9"

 106°45'07.4"

C’

 20°51'00.8"

 106°45'10.3"

 20°50'57.2"

 106°45'17.1"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

Độ sâu đạt -8,9m (âm tám mét chín).

3. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 230m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'05.1"

106°45'06.6"

20°51'01.5"

106°45'13.4"

Độ sâu đạt: -7,0m (âm bảy mét).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )