Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 6/2019

1. Cửa vịnh Bắc Bộ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ - 16o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o30’E.

2. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

 + Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 16o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o30’ - 16o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 114o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ - 7o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o00’ - 6o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o00’E.

 - Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o00’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 113o30’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)