Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng SPCT

Thứ Sáu, 10/05/2019, 10:17 GMT+7

HCM – 18 – 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.
  • Căn cứ đơn đề nghị số 39/2019 ngày 06/5/2019 của Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng SPCT; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 623/BC-XNKSHHMN ngày 04/5/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SPCT_1905 tỷ lệ 1/1000, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng SPCT, được giới hạn bởi các khu vực có tọa độ như sau:

  1. Khu vực 1

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV5

10°38’28,4”N

106°45’31,9”E

10°38’24,7”N

106°45’38,4”E

NV2

10°38’31,7”N

106°45’24,4”E

10°38’28,1”N

106°45’30,9”E

NV3

10°38’34,2”N

106°45’24,2”E

10°38’30,5”N

106°45’30,6”E

NV6

10°38’30,3”N

106°45’32,8”E

10°38’26,7”N

106°45’39,3”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,0m.

  1. Khu vực 2

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV1

10°38’25,1”N

106°45’39,5”E

10°38’21,4”N

106°45’45,9”E

NV5

10°38’28,4”N

106°45’31,9”E

10°38’24,7”N

106°45’38,4”E

NV6

10°38’30,3”N

106°45’32,8”E

10°38’26,7”N

106°45’39,3”E

NV4

10°38’26,5”N

106°45’41,5”E

10°38’22,9”N

106°45’47,9”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảo ATHH miền Nam )