Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Hải An

Thứ Ba, 07/05/2019, 15:25 GMT+7

HPG-39-2019

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Sông Cấm

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 0205/CV-HATS ngày 06/5/2019 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 734/CVHHHP-PC ngày 4/5/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Hải An như sau:

          1. Khu vực thi công

          - Khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cầu cảng Hải An được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'03.0"

 106°45'01.3"

 20°50'59.4"

 106°45'08.1"

B

 20°51'05.8"

 106°45'00.1"

 20°51'02.2"

 106°45'06.8"

C

 20°51'01.4"

 106°45'11.7"

 20°50'57.8"

 106°45'18.4"

D

 20°51'00.2"

 106°45'08.7"

 20°50'56.6"

 106°45'15.5"

 

 

        - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°52'55.4"

106°37'36.4"

20°52'51.8"

106°37'43.1"

2

20°52'56.7"

106°37'36.6"

20°52'53.1"

106°37'43.4"

3

20°52'57.5"

106°37'32.6"

20°52'53.9"

106°37'39.4"

4

20°52'56.2"

106°37'32.3"

20°52'52.6"

106°37'39.1"

 

 

2. Các phương tiện và thời gian thi công:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

HP 3783

Ponton

Từ 07/5/2019

đến 28/6/2019

2

HP 3957

3

HP 4761

Sà lan

4

HP 3841

5

NĐ 2857

6

HP 5156

Tàu hút

7

HP 2096

Sà lan

Từ 07/5/2019

đến 15/6/2019


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )