Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến khu quay trở tàu vào cảng Viconship - Hải Phòng

Thứ Ba, 07/05/2019, 15:18 GMT+7

HPG-38-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

         Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 123/CV-2019 ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chi nhánh Công ty cổ phần Container Việt Nam – Xí nghiệp Cảng Viconship; Văn bản chấp thuận bổ sung phương tiện hoạt động thi công số 709/CVHHHP-PC ngày 26/4/2019 và văn bản gia hạn phương tiện hoạt động thi công số 733/CVHHHP-PC ngày 04/5/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình trình nạo vét duy tu khu nước trước bến, khu quay trở tàu vào cảng Viconship được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'52.4"

 106°43'21.6"

 20°51'48.8"

 106°43'28.4"

B

 20°51'52.7"

 106°43'22.8"

 20°51'49.1"

 106°43'29.6"

C

 20°51'55.2"

 106°43'26.3"

 20°51'51.6"

 106°43'33.0"

D

 20°51'57.3"

 106°43'26.6"

 20°51'53.7"

 106°43'33.3"

E

 20°52'00.9"

 106°43'22.3"

 20°51'57.3"

 106°43'29.1"

F

 20°52'02.5"

 106°43'21.3"

 20°51'58.9"

 106°43'28.0"

G

 20°52'04.0"

 106°43'19.5"

 20°52'00.4"

 106°43'26.3"

H

 20°52'04.0"

 106°43'15.7"

 20°52'00.5"

 106°43'22.5"

I

 20°52'01.0"

 106°43'13.3"

 20°51'57.4"

 106°43'20.1"

K

 20°51'59.6"

 106°43'13.3"

 20°51'56.0"

 106°43'20.1"

 

 

          - Thời gian thi công: Từ ngày 07/5/2019 đến ngày 21/5/2019

          - Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên

Chủng loại

1

HP  3308

Ponton

nt

2

HP 4350

3

HP 3695

Sà lan

4

HP 4412

5

NĐ 2944

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )