Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân

Thứ Bảy, 04/05/2019, 10:55 GMT+7

BTN – 03 – 2019.

Vùng biển:   Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 657/ANĐVT-KTAT ngày 03/5/2019 của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố Thông báo hàng hải độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; báo cáo kỹ thuật số 615/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu VT_1905_01 và VT_1905_02, tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét ký hiệu RA_VT_1905, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam khảo sát hoàn thành tháng 5/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

11°18’21,7”N

108°48’04,5”E

11°18’18,0”N

108°48’11,0”E

B2

11°18’24,5”N

108°48’17,9”E

11°18’20,8”N

108°48’24,4”E

B3

11°18’17,0”N

108°48’19,5”E

11°18’13,3”N

108°48’26,0”E

B4

11°18’14,9”N

108°48’19,1”E

11°18’11,2”N

108°48’25,5”E

B5

11°17’56,1”N

108°48’27,1”E

11°17’52,4”N

108°48’33,6”E

B6

11°17’45,5”N

108°48’34,0”E

11°17’41,8”N

108°48’40,5”E

B7

11°17’42,6”N

108°48’39,8”E

11°17’38,9”N

108°48’46,3”E

B8

11°17’34,3”N

108°48’35,5”E

11°17’30,6”N

108°48’41,9”E

B9

11°17’38,7”N

108°48’26,7”E

11°17’35,0”N

108°48’33,1”E

B10

11°18’01,3”N

108°48’18,1”E

11°17’57,6”N

108°48’24,5”E

B11

11°18’06,1”N

108°48’16,0”E

11°18’02,4”N

108°48’22,5”E

B12

11°18’10,9”N

108°48’12,0”E

11°18’07,2”N

108°48’18,4”E

B13

11°18’09,9”N

108°48’07,1”E

11°18’06,2”N

108°48’13,5”E

- Độ sâu bằng mét tính đến nước số “0 Hải đồ” đạt 13,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )