Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container quốc tế SP – SSA (SSIT)

Thứ Năm, 02/05/2019, 07:59 GMT+7

VTU – 24 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 115/2019/CV-TECH-SSIT ngày 22/4/2019 của Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ Container Quốc tế cảng Sài Gòn – SSA v/v đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT), kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SSIT_1904, tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_SSIT_1904, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A2

10o30’18,5” N

107o00’11,2” E

10o30’14,8” N

107o00’17,7” E

A3

10o30’31,1” N

107o00’26,2” E

10o30’27,5” N

107o00’32,7” E

A4

10o30’33,8” N

107o00’23,9” E

10o30’30,2” N

107o00’30,3” E

A5

10o30’21,2” N

107o00’08,9” E

10o30’17,5” N

107o00’15,3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,5m.

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )