Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của công ty cổ phần Nhà Rồng

Thứ Năm, 24/01/2019, 13:54 GMT+7

HCM – 03 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 03/NR7 ngày 11/01/2018 của Công ty cổ phần Nhà Rồng về việc đề nghị thông báo hàng hải bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo SR03, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A3

10036’17,4” N

106046’49,5” E

10036’13,7” N

106046’56,0” E

B3

10036’10,7” N

106046’52,7” E

10036’07,1” N

106046’59,1” E

C3

10036’11,8” N

106046’54,9” E

10036’08,1” N

106047’01,4” E

D3

10036’18,4” N

106046’51,8” E

10036’14,8” N

106046’58,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo SR04, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A4

10036’06,8” N

106046’54,9” E

10036’03,1” N

106047’01,4” E

B4

10035’59,4” N

106046’58,3” E

10035’55,7” N

106047’04,8” E

C4

10036’00,4” N

106047’00,7” E

10035’56,8” N

106047’07,2” E

D4

10036’07,8” N

106046’57,3” E

10036’04,2” N

106047’03,8” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo SR05, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A5

10035’55,3” N

106047’00,1” E

10035’51,6” N

106047’06,5” E

B5

10035’47,6” N

106047’02,6” E

10035’43,9” N

106047’09,1” E

C5

10035’48,4” N

106047’05,1” E

10035’44,7” N

106047’11,6” E

D5

10035’56,1” N

106047’02,6” E

10035’52,4” N

106047’09,1” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,9m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo BP-SR6A, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

N1

10035’08,7” N

106047’02,0” E

10035’05,1” N

106047’08,4” E

N2

10035’08,0” N

106047’05,8” E

10035’04,4” N

106047’12,3” E

N3

10034’59,1” N

106047’04,1” E

10034’55,4” N

106047’10,5” E

N4

10034’59,8” N

106047’00,3” E

10034’56,1” N

106047’06,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,4m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải CT-SR7 được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 400m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

CT-SR7

10034’43,6” N

106046’55,7” E

10034’39,9” N

106047’02,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 1,6m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVSR03, BVSR04, BVSR05, BVSR6A và BVCTSR7 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần Nhà Rồng.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam )