Về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu và vùng quay tàu trước cầu số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa

Thứ Năm, 17/01/2019, 13:52 GMT+7

THA-01-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ văn bản số 101/2019/KSĐD ngày 09/01/2019 của Công ty CP Khoáng sản Đại Dương về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng đậu tàu và vùng quay tàu trước cầu số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu và vùng quay tàu trước cầu số 3, 4, 5 - cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”) như sau:

     1. Vùng đậu tàu trước cầu số 3:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

C

19°18'38,3"

105°49'02,5"

19°18'34,7"

105°49'09,3"

D

19°18'37,6"

105°49'00,7"

19°18'34,0"

105°49'07,4"

E

19°18'45,6"

105°48'57,5"

19°18'42,1"

105°49'04,2"

F

19°18'46,3"

105°48'59,2"

19°18'42,7"

105°49'05,9"

 Độ sâu đạt: -10,6m (âm mười mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn từ mép cầu cảng ra phía ngoài vùng nước khoảng 5m, từ giữa cầu về phía hạ lưu, có độ sâu nhỏ nhất -10,4m.

     2. Vùng đậu tàu trước cầu số 4:

   Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

G

19°18'46,7"

105°48'59,0"

19°18'43,2"

105°49'05,8"

H

19°18'46,1"

105°48'57,3"

19°18'42,5"

105°49'04,0"

I

19°18'53,4"

105°48'54,3"

19°18'49,8"

105°49'01,1"

J

19°18'54,0"

105°48'56,1"

19°18'50,4"

105°49'02,8"

Độ sâu đạt: -9,6m (âm chín mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn từ mép cầu cảng ra phía ngoài vùng nước khoảng 5m, có độ sâu nhỏ nhất -9,0m.

     3. Vùng đậu tàu trước cầu số 5:

   Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B1

 19°19'01.2"

 105°48'53.4"

 19°18'57.6"

 105°49'00.1"

B2

 19°18'54.8"

 105°48'55.8"

 19°18'51.2"

 105°49'02.5"

B3

 19°18'52.2"

 105°48'54.6"

 19°18'48.6"

 105°49'01.3"

B4

 19°19'00.6"

 105°48'51.5"

 19°18'57.0"

 105°48'58.2"

Độ sâu đạt: -10,1m (âm mười mét mốt).

Lưu ý: Dải cạn từ mép cầu cảng ra phía ngoài vùng nước khoảng 2m, có độ sâu nhỏ nhất -8,7m.

4. Vùng quay tàu trước cầu số 3, 4, 5:

          Trong phạm vi vùng quay tàu trước cầu số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O3

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.3"

105°48'56.7"

Độ sâu đạt: -10,4m (âm mười mét tư).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,4m, cách phao N14 về phía Đông Bắc khoảng 30m, khu vực rộng nhất lấn vào vũng quay khoảng 5m;  

          - Dải cạn tại khu vực hạ lưu bến số 4, có độ sâu nhỏ nhất -9,9m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 18m.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50012, VN4N0012;

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc )