Về thông số kỹ thuật khu vực mở rộng vùng quay trở tàu cảng Cửa Lò thuộc dự án nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò

Thứ Ba, 08/01/2019, 08:06 GMT+7

NAN - 01 - 2019

Vùng biển                  : Nghệ An

Tên luồng                  : Cửa Lò

            Căn cứ văn bản số 03/BQLDAHH-ĐHDA3 ngày 02/01/2019 đề nghị thông báo hàng hải khu vực mở rộng vùng quay trở tàu cảng Cửa Lò thuộc dự án nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy khu vực mở rộng vùng quay trở tàu cảng Cửa Lò được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 25/12/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu khu vực mở rộng vùng quay trở tàu cảng Cửa Lò thuộc dự án nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò được xác định bằng máy hồi âm tần số 200Khz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

Trong phạm vi hình tứ giác được giới hạn bởi các điểm có tọa độ

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

L16

18°49'54.9"

105°42'20.4"

18°49'51.4"

105°42'27.1"

L17

18°49'55.0"

105°42'18.7"

18°49'51.4"

105°42'25.4"

L18

18°49'51.6"

105°42'13.3"

18°49'48.0"

105°42'20.0"

L19

18°49'53.3"

105°42'25.8"

18°49'49.7"

105°42'32.5"

độ sâu đạt: - 7,2m (âm bảy mét hai).

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN40014; VN4N0014.

( Nguồn Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc ) 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 497