Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp khai thác dữ liệu đăng ký phao ELT và thông tin báo động cấp cứu COSPAS-SARSAT giữa Công ty VISHIPEL với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

(Vishipel) - Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp khai thác dữ liệu đăng ký phao ELT và thông tin báo động cấp cứu COSPAS-SARSAT giữa Công ty VISHIPEL với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam