Đảng bộ Công ty VISHIPEL tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thứ Sáu, 07/12/2018, 17:10 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 07/12/2018, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng tới toàn bộ đảng viên Công ty.

Hội nghị được tổ chức qua hội nghị trực tuyến tại 19 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng; đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí đảng viên trong toàn công ty.

Đ/c Nguyễn Trường Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng truyền đạt nội dung hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Các nội dung đã thống nhất ban hành tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,… Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Để triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đi vào thực tiễn, phù hợp với các hoạt động của Công ty đòi hỏi các đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm túc quy chế học tập, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết; thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các hoạt động của từng Đơn vị góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày càng vững mạnh.

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh