Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn mùa, vụ bắc 2018-2019

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o30’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 16o00’ - 17o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 114o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 114o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 113o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 15o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ - 15o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ - 14o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E - 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 13o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ - 12o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 12o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E - 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ – 09o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 108o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 06o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 111o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o30’E và từ 110o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)