Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 9/2018

1. Cửa vịnh Bắc Bộ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Không có khu vực tập trung.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ - 14o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ - 13o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E - 114o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ - 11o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 11o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 113o00’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 111o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác ước đạt trung bình (20 - 70kg/lưới)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 10o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E và từ 112o30’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 111o30’E và từ 112o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E - 113o00’E

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)