Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thứ Sáu, 10/08/2018, 15:47 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 10/08/2018, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới toàn thể các cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty qua 19 điểm cầu trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tại Công ty VISHIPEL

Hội nghị được nghe đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung của Nghị quyết. Cụ thể, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đề ra mục tiêu sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Mục tiêu thời gian tới là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đ/c Phan Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty quán triệt và triển khai những nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tại Hội nghị

Đảng ủy Công ty xác định việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị mình một cách hiệu quả, thiết thực.

Ngay sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên các Phòng chuyên môn, Đơn vị viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được và đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 

Tin bài và ảnh: Ngọc Sơn