Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước trước cầu cảng xăng dầu sông Gianh - Quảng Bình

Thứ Sáu, 03/08/2018, 08:43 GMT+7

QBH - 08 - 2018

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Bình

: Cửa Gianh

Căn cứ văn bản số 1369/PLXQB-QLKT ngày 27/7/2018 của Công ty Xăng dầu Quảng Bình về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xăng dầu sông Gianh – Quảng Bình; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Xăng dầu sông Gianh – Quảng Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

D1

17°42'17.7"

106°28'10.3"

17°42'14.1"

106°28'17.0"

D2

17°42'17.2"

106°28'11.8"

17°42'13.6"

106°28'18.5"

D3

17°42'16.6"

106°28'13.3"

17°42'13.0"

106°28'20.0"

D4

17°42'17.3"

106°28'13.9"

17°42'13.7"

106°28'20.6"

D5

17°42'18.7"

106°28'10.2"

17°42'15.1"

106°28'16.9"

Độ sâu đạt : -3.0m (âm ba mét).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50023, VN4S0023;

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)