Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

Địa chỉ: 432-436 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-(0)28-3941 3415

Fax: +84-(0)-28-3940 2071

Email: dvhcmc@vishipel.com.vn

Giám đốc : Ông Phạm Minh Tuấn
Điện thoại : +84-(0)28-38260156
Email : pmtuan@vishipel.com.vn
Phó Giám đốc : Ông Trần Đức Thành
Điện thoại : +84-(0)28-39402072
Email : tdthanh@vishipel.com.vn
Phó Giám đốc Ông Trần Thiện Sang
Điện thoại : +84-(0)28-38259889
Email sang@vishipel.com.vn

 

Theo dòng sự kiện