Thủ tục phát thông báo hàng hải của Hệ thống Đài TTDH Việt Nam

Ngày 7/4/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015 và bãi bỏ Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải. Thông tư bao gồm 4 chương, 30 điều: quy định về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu về thủ tục phát các thông báo hàng hải của Hệ thống Đài TTDH Việt Nam được quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT nêu trên.

Trước hết, về thông báo hàng hải, tại điều 12 thông tư 07/2015/TT-BGTVT quy định có 9 loại thông báo hàng hải chính sau: (1) Thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải; (2) Thông báo hàng hải về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước; (3) Thông báo hàng hải về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện; (4) Thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải; (5) Thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải; (6) Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải; (7) Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải; (8) Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải; (9) Thông báo hàng hải về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Tại điều 27 của thông tư 07/2015/TT-BGTVT quy định số lần truyền phát thông báo hàng hải của Hệ thống Đài TTDH Việt Nam như sau: phát tối thiểu 02 (hai) lần trong một ngày và phát trong 03 (ba) ngày liên tục đối với Thông báo hàng hải quy định tại các điểm 1, 2, 4, 5 và 9 ở trên; phát liên tục 04 (bốn) lần trong một ngày cho đến khi có thông báo hàng hải mới thay thế thông báo hàng hải đó đối với các Thông báo hàng hải quy định tại các điểm 3, 6, 7 và 8 ở trên.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam nằm trong hệ thống Cấp cứu và An toàn Hàng hải Toàn cầu (GMDSS), bao gồm 33 Đài TTDH sử dụng sóng vệ tinh và mặt đất với tầm phủ sóng rộng khắp các vùng biển A1, A2, A3, A4. Theo đó, mang sứ mệnh hàng đầu là đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và an toàn – an ninh trên biển, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã triển khai phát tất cả các loại thông báo hàng hải trên bằng ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt theo tần suất quy định của thông tư 07/2015/TT-BGTVT với các phương thức: 

  • Phương thức Thoại trên tần số 7906 kHz, 8294 kHz; 13434 kHz kênh 18 VHF;
  • Phương thức Navtex trên các tần số 490 kHz, 518 kHz, 4209.5 kHz;
  • Phương thức Inmarsat EGC/ SafetyNet.

Thông tư 07/2015/TT-BGTVT cũng quy định Cục Hàng hải Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm xem xét điều chỉnh tần suất phát (tăng, giảm) hoặc dừng phát đối với một số loại bản tin khó xác định được thời điểm kết thúc phát trên cơ sở đề xuất của Công ty VISHIPEL.

Việc quy định thu nhận các thông báo hàng hải tại Thông tư 07/2015/TT-BGTVT nói riêng và các thông tin an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn nói chung đối với các tàu, phương tiện hoạt động trên biển là bắt buộc. Điều này thể hiện đúng yêu cầu duy trì trực canh đối với tàu để tiếp nhận thông tin phát quảng bá từ bờ tại quy định 12 chương IV, Công ước SOLAS quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển.

 

Vũ Phương Thanh – Phòng Điều hành mạng