Cài đặt thông tin mã Nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải (MMSI)

(Vishipel) - Dịch vụ cài đặt thông tin mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải (MMSI) là dịch vụ cung cấp, cài đặt thông tin mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải  cho các phương tiện hoạt động trên biển/sông biển.

  • Mã nhận dạng dịch vụ lưu động hàng hải (MMSI- Maritime Mobile Service Identity) là một dãy số tự nhiên gồm 9 chữ số do ITU quy định: MIDxxxxxx, trong đó MID là số nhận dạng hàng hải được ấn định cho mỗi quốc gia. MID của Việt Nam là 574.
  • Các phương tiện hoạt động trên biển/sông biển đều phải trang bị thiết bị vô tuyến điện phù hợp và phải cài đặt mã MMSI vào thiết bị vô tuyến đó.
  • Mỗi tàu chỉ được cấp một mã MMSI duy nhất.

Hồ sơ đăng ký dịch vụ bao gồm:

Đối với các trường hợp hồ sơ đăng ký dịch vụ cần bổ sung thêm:

Phương tiện thuê để khai thác:

  • Giấy ủy quyền của chủ tàu (bản sao công chứng)

Đổi chủ sở hữu hoặc đổi người khai thác:

  • Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện của tàu cũ hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển cũ (bản sao);
  • Công văn đề nghị huỷ mã dịch vụ của chủ tàu cũ hoặc bản sao "Hợp đồng mua bán tàu";

Hồ sơ hủy cài đặt mã dịch vụ bao gồm:

  • Công văn đề nghị của chủ phương tiện gửi Công ty VISHIPEL.

Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết Qúy khách hàng vui lòng liên hệ tại các Điểm Dịch vụ khách hàng