Về việc hoạt động thi công xây dựng mở rộng cầu cảng thuộc dự án Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT

Thứ Sáu, 04/03/2016, 11:28 GMT+7

HPG-20-2016

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

Căn cứ văn bản số 116/CV-PTSCĐV ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí  Đình Vũ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động thi công xây dựng phục vụ mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 2090/CVHHHP-QLC ngày 17/12/2015 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo hoạt động thi công xây dựng phục vụ mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT như sau:

1. Khu vực thi công được giới hạn bởi đường mép bến có tọa độ ( Bảng 1) về phía bờ trái đoạn luồng Sông Cấm:

Bảng 1:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

20°50'42.7"

106°45'54.6"

20°50'39.1"

106°46'01.4"

A2

20°50'44.2"

106°45'52.4"

20°50'40.7"

106°45'59.2"

2. Thời gian thi công: Từ ngày 02/3/2016 đến ngày 04/6/2016

3. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

1

HP-3540

Ponton đóng cọc

2

HP-0652

Sà lan

3

HP-0651

Tàu kéo đẩy

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

(Nguồn Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc)