Về độ sâu luồng vào cầu cảng Nhà Máy Xi Măng Cẩm Phả - Quảng Ninh

Thứ Năm, 31/12/2015, 07:06 GMT+7

QNH - 41 - 2015

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng vào cầu cảng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả

Căn cứ văn bản số 1051/CV-XMCP-VTĐĐ ngày 25/12/2015 của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tuyến luồng và vùng nước trước cảng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả; bình đồ độ sâu luồng, vùng nước trước cầu cảng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả được Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 28/12/2015; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng tàu và vùng nước trước cầu cảng Nhà máy Xi măng Cẩm Phả được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Đoạn luồng tàu vào cầu 15.000DWT

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 90m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:  -6,3m (âm sáu mét ba).

2. Vùng đậu tàu cầu 15.000 DWT

Trong phạm vi vùng đậu tàu cầu 15.000DWT chiều dài 280m (dọc theo cầu cảng), rộng 60m (tính từ mép cầu trở ra), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

LT1

20o58'14"3

107o16'48"1

20o58'10"7

107o16'54"9

LT3

20o58'20"2

107o16'55"4

20o58'16"6

107o17'02"2

B

20o58'18"8

107o16'56"8

20o58'15"2

107o17'03"6

A

20o58'12"8

107o16'49"5

20o58'09"2

107o16'56"2

Độ sâu đạt: -8,6m ( âm tám mét sáu )

Lưu ý:  Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -8,1m đến -8,3m nằm dọc theo mép bến, chiều dài khoảng 10m, vị trí rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 3m.

3. Vùng quay tàu cầu 15.000 DWT

Trong phạm vi vùng quay tàu cầu 15.000DWT, bán kính quay trở 125m, tâm vùng quay có tọa độ:

Tâm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O1

20o58'13"0

107o16'56"5

20o58'09"4

107o17'03"3

Độ sâu đạt: -9,1m (âm chín mét mốt).

4. Đoạn luồng tàu vào bến sà lan 500T:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 40m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:  -2,8m  (âm hai mét tám).

5. Vùng đậu bến sà lan 500T

Trong phạm vi vùng đậu bến sà lan 500T chiều dài 180m (dọc theo cầu cảng, rộng 30m (tính từ mép cầu trở ra), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau:

 Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BS1

20o59'28"6

107o15'44"8

20o59'25"0

107o15'51"6

BS2

20o59'24"2

107o15'48"9

20o59'20"6

107o15'55"7

LS2

20o59'23"5

107o15'48"1

20o59'19"9

107o15'54"9

LS1

20o59'28"7

107o15'43"4

20o59'25"1

107o15'50"2

Độ sâu đạt: -2,0m ( âm hai mét )

Lưu ý:  Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -0,3m đến -1,6m nằm dọc theo mép bến, chiều dài khoảng 80m, vị trí rộng nhất lấn vào vùng đậu sà lan khoảng 3m.

6. Vùng quay tàu bến sà lan 500T

Trong phạm vi vùng quay tàu bến sà lan 500T, bán kính quay trở 60m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tâm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

20o59'24"9

107o15'44"2

20o59'21"3

107o15'50"9

Độ sâu đạt: -2,2m (âm hai mét hai).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng vào cảng Nhà Máy Xi Măng Cẩm Phả đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.