Việt Nam tham dự Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban về An toàn hành hải, thông tin liên lạc và tìm kiếm cứu nạn (NCSR) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Việt Nam tham dự Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban về An toàn hành hải, thông tin liên lạc và tìm kiếm cứu nạn (NCSR) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
Các bài đã đăng