Hoạt động thông tin trợ giúp liên lạc cho các tàu thuyền trên biển tại các Đài Thông tin duyên hải Việt Nam

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Hoạt động thông tin trợ giúp liên lạc cho các tàu thuyền trên biển tại các Đài Thông tin duyên hải Việt Nam