Điều 8 và Điều 9. Chương II. Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Hỏi: Xin cho biết các trình tự, thủ tục công bố đóng cảng cá như thế nào?

Ảnh minh họa

Trả lời: Theo Điều 8. Chương II. Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thì các trình tự và thủ tục công bố mở cảng cá như sau:

1. Giám đốc cảng cá hoặc chủ đầu tư cảng cá có đơn đề nghị đóng cảng cá (theo mẫu Phụ lục II) hoặc văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả lời bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân đề nghị.

3. Cơ quan có thẩm quyền công bố đóng cảng cá có trách nhiệm thông báo về nội dung quyết định công bố đóng cảng cá trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

 

Hỏi: Xin cho biết các cơ quan thẩm quyền công bố mở, đóng cảng cá như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 9. Chương II. Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thì các cơ quan có thẩm quyền sau được phép công bố mở cảng cá, đó là:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố mở cảng cá loại I.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mở cảng cá loại II.

3. Cơ quan có thẩm quyền công bố mở cảng cá đồng thời là cơ quan có thẩm quyền công bố đóng cảng cá.