Năm 2021:  
Thông tin bất thường:  
05/05/2021      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông tin định kỳ:  

01/04/2021     

01/04/2021     

01/04/2021     

19/05/2021     

25/06/2021     

25/06/2021     

 

25/06/2021     

30/07/2021     

09/08/2021     

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty VISHIPEL năm 2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Báo cáo đánh giá kế hoạch SXKD năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công và trách nhiệm xã hội

năm 2020

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu quản lý doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2020:  
Thông tin bất thường:  

30/10/2020       

19/11/2020     

Sửa đổi Điều lệ Công ty

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông tin định kỳ:  

27/03/2020     

27/03/2020     

  13/04/2020     

 19/05/2020     

15/06/2020     

15/06/2020     

 

15/06/2020     

   05/08/2020     

30/10/2020     

 

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty VISHIPEL năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Năm báo cáo: 2020)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm

2021-2025

Năm 2019:  
Thông tin bất thường:  
05/09/2019      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông tin định kỳ:  

 15/03/2019     

21/03/2019     

21/03/2019     

08/04/2019     

14/06/2019     

14/06/2019     

 

14/06/2019     

05/08/2019     

Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty VISHIPEL năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và

03 năm gần nhất (Năm báo cáo: 2019)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2018:

 
Thông tin định kỳ:   

 26/03/2018     

26/03/2018     

28/03/2018     

03/05/2018     

13/06/2018     

13/06/2018     

 

13/06/2018     

07/08/2018     

   04/12/2018     

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng của Công ty VISHIPEL năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và

03 năm gần nhất (Năm báo cáo: 2018)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020

 Năm 2017:                      

 
Thông tin bất thường:  

23/08/2017    

27/10/2017    

Quyết định cử Ông Nguyễn Đăng Khoa làm Kiểm soát viên Công ty

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Thông tin định kỳ:  

21/03/2017

21/03/2017

27/03/2017

03/04/2017

13/06/2017

13/06/2017

13/06/2017

03/08/2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng 2017

- Năm 2016:  
Thông tin bất thường:  

30/05/2016

17/10/2016

21/10/2016

03/11/2016

Điều lệ công ty.

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty.

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin định kỳ:  

21/03/2016

22/03/2016

22/03/2016

20/04/2016

14/06/2016

 

14/06/2016

09/06/2016

25/07/2016

20/10/2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

(giai đoạn 2013- 2015).

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội( nếu có) năm 2015.

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020.

- Năm 2015:    
22/07/2015       Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
- Năm 2014:  

 

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014.

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2014.

Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2014.

Báo cáo tài chính năm 2014.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

 

 

Video
Thư viện ảnh