Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 5/2018 (P2)

1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Không có khu vực tập trung.

2. Vùng biển giữa Biển Đông

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E và từ 112o00’E – 113o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 112o30’E và từ 113o30’E – 114o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E và từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 112o00’E và từ 112o30’E – 113o30’E.

3. Vùng biển quần đảo Trường Sa

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao

+ Không có khu vực tập trung.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 07o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 114o00’E.

- Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ – 09o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 109o30’E và từ 110o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 06o30’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 07o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 113o30’E. 

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)