Dự báo các trường hải dương phục vụ hoạt động khai thác T5-2018 (P2)

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Phía bắc vịnh: Dòng chảy từ khu vực phía nam vịnh chảy theo hướng bắc và hợp với dòng qua eo Quỳnh Châu hướng về phía bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng với tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,4 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động trong khoảng 26,5-29,0oC, trung bình 27,8oC.

- Phía nam vịnh: Dòng chảy từ cửa Vịnh phía nam chảy vào áp sát bờ tây đảo Hải Nam và hướng lên phía bắc vịnh. Tốc độ trung bình khoảng 0,2 hải lý/giờ, lớn nhất 0,5 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng và dao động từ 26,9- 28,9oC, trung bình 27,9oC.

2. Vùng biển Trung Bộ và giữa Biển Đông

- Vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận:

+ Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: dòng chảy có xu hướng chảy dọc ven bờ từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, khu vực ngoài khơi dòng chảy có hướng ngược lại tạo lên xoáy thuận ở khu vực KĐ: 109o00-111o00’ VĐ: 13o30’ -17o00’. Tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ và lớn nhất là 1,3 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển dao động từ 26,3- 29,5oC, trung bình 28,1oC.

+ Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận: dòng chảy có hướng chảy từ vùng biển Ninh Thuận  đến Bình Định, khu vực Nha Trang - Tuy Hòa dòng chảy có hướng chảy ra ngoài khơi với tốc độ trung bình 0,5 hải lý/giờ và lớn nhất đạt khoảng 1,1 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động trong khoảng 25,0-28,7oC, trung bình 27,7oC.

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và bắc Biển Đông: Dòng chảy chủ yếu có hướng đông bắc, khu vực VĐ: 17o00 - 20o00 dòng chảy có hướng ngược lại và hướng từ phía kinh tuyến 117oE chảy về khu vực biển Quần Đảo Hoàng Sa với tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhât 1,3 hải lý/giờ tại khu vực KĐ:111o00-113o00’ VĐ: 18o00’-20o00’ và KĐ:113o00-116o00’ VĐ: 18o00’-20o00’; xuất hiện xoáy. Nhiệt độ nước biển tăng nhẹ và dao động trong khoảng: 26,3 - 29,6oC, trung bình 28,0 oC.

- Vùng biển giữa Biển Đông: Dòng chảy có tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy KĐ:113o00-115o00’ VĐ: 14o00’-16o00’và KĐ:112o00-114o00’ VĐ: 10o00’-12o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng 27,3-30,2oC, trung bình 28,7oC.

- Vùng biển quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông: Dòng chảy với tốc độ trung bình 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất 1,2 hải lý/giờ, khu vực xuất hiện xoáy: KĐ:109o00-112o00’ VĐ: 08o00’-10o00’ KĐ:109o00-112o00’ VĐ: 05o00’-07o00’; KĐ:102o00-115o00’ VĐ: 05o00’-07o00’. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng: 27,2-32,4oC, trung bình 29,0oC

3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau

Dòng chảy có hướng từ Cà Mau đến Bình Thuận với tốc độ trung bình khoảng 0,4 hải lý/giờ, lớn nhất đạt khoảng 0,8 hải lý/giờ. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 27,2- 30,4oC, trung bình 29,3oC.

 4. Vùng biển Tây Nam Bộ

Dòng chảy hầu hết có hướng từ Phú Quốc đến Cà Mau, tốc độ dòng chảy trung bình 0,2 hải lý/giờ và lớn nhất 0,4 hải lý. Nhiệt độ nước biển tầng mặt dao động từ 29,6- 31,0oC, trung bình 30,2oC.

(Nguồn Viện nghiên cứu Hải sản)