Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

Thứ Năm, 08/02/2018, 08:38 GMT+7

BĐH – 02 – 2018

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn báo cáo kỹ thuật số 192/BC-XNKSHHMN, ngày 07/02/2018 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ QN_NV_1802_01 đến QN_ NV_1802_05 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 02 năm 2018.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6.3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11.0m trở lên.

2. Trong phạm vi vùng nước vũng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m, tâm vũng quay tàu có tọa độ như sau:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

109014’52.0”E

13046’44.7”N

109014’58.5”E

13046’41.0”N

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11.0m trở lên.

3. Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải điều chỉnh đoạn phao ”4” phao ”6” qua khu vực tàu “Biển Bắc 16” bị chìm được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T1

13044’52,7”N

109014’48,7”E

13044’49,0”N

109014’55,2”E

TD1A

13045’04,0”N

109014’45,7”E

13045’00,3”N

109014’52,2”E

TC1A

13045’07,2”N

109014’45,1”E

13045’03,5”N

109014’51,6”E

T2

13045’18,5”N

109014’43,9”E

13045’14,8”N

109014’50,4”E

BP2A

13044’53,2”N

109014’50,4”E

13044’49,4”N

109014’56,9”E

BP2B

13045’04,4”N

109014’47,5”E

13045’00,7”N

109014’54,0”E

BP2C

13045’07,4”N

109014’46,9”E

13045’03,7”N

109014’53,4”E

BP2D

13045’18,7”N

109014’45,7”E

13045’15,0”N

109014’52,2”E

BT2A

13044’51,6”N

109014’47,0”E

13044’47,9”N

109014’53,5”E

BT2B

13044’53,1”N

109014’46,7”E

13044’49,4”N

109014’53,2”E

BT2C

13045’05,3”N

109014’43,5”E

13045’01,6”N

109014’50,0”E

BT2D

13045’17,6”N

109014’42,1”E

13045’13,8”N

109014’48,6”E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11.0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)