Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt

Thứ Hai, 29/01/2018, 08:09 GMT+7

KHA – 02 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 03/2018/CV ngày 22/01/2018 của Công ty kỹ thuật cao cấp Biển về việc đề nghị công bố độ sâu vùng nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 83/BC-XNKSHHMN, ngày 18/01/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu XDMC_1801 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

12012’56,5” N

109012’35,1” E

12012’52,8” N

109012’41,6” E

A2

12013’03,1” N

109012’40,5” E

12012’59,4” N

109012’47,0” E

A3

12013’00,1” N

109012’44,3” E

12012’56,4” N

109012’50,8” E

A4

12012’53,5” N

109012’39,0” E

12012’49,8” N

109012’45,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,4m./.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)